ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
ลำดับ หัวข้อ รายการเอกสาร
1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
3. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
4. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
5. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
6. แผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
7.

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

 
 
8. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ รร.ป.ศป. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
9. การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการ ทบ.  
10. การประชุมคณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษาของ รร.ป.ศป. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 
 
11. หลักสูตรการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
12. อบรม / กิจกรรม / ศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
13. สรุปผลการประเมิน แผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑