"สร้างคน    ค้นคว้าวิชาการ            พัฒนาครูอาจารย์    วางมาตรฐานการฝึกศึกษา"
 
aa2
 
bb1
พลตรีณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่
 
พันเอกอรรถ สันตะวา
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่
เกี่ยวกับ รร.ป.ศป.
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมา  
KM การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
หลักสูตรต่าง ๆ 1.ปกหน้า
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2553 ถึง ปี 2556 2.คำนำ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2557 3.สารบัญ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2558 4.บทที่ 1 บทนำ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2559 5.บทที่ 2 ศป.และนโยบายด้านการศึกษาฯ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2560 6.บทที่ 3 E-Learning ผ่านระบบเครือข่าย
การบริการทางวิชาการแก่สังคมปี ๕๕   7.บทที่ 4 การจัดการเรียนการสอนแบบ
E-Learning และการปรับปรุงพัฒนา
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน   8.บทที่ 5 โปรแกรม LMS Moodle
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประเมินผล ปีงบประมาณ 2557-ปัจจุบัน   9.บทที่ 6 Moodle 2.9 สำหรับผู้ดูแลระบบ
   หน่วยขึ้นตรง
. 10.บทที่ 7 Moodle 2.9 สำหรับอาจารย์
กองการศึกษา   11.บทที่ 8 Moodle 2.9 สำหรับนักเรียน
กรมนักเรียน   12.บทที่ 9 Moodle สำหรับอุปกรณ์พกพา
รวม Link ที่น่าสนใจ
  13.บรรณานุกรรม
กองทัพบก   14.ผนวก ก.แผน KM
กองทัพเรือ   15.ผนวก ก. (ต่อ)
กรมยุทธศึกษาทหารบก   16.ผนวก ข.
กองบัญชาการทหารสูงสุด   17.ผนวก ค.
กระทรวงกลาโหม   18.ผนวก ง.
    19.ภาพกิจกรรม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

 

 

 

 
 

 

 

 


ถ้าท่านผู้เยี่ยมชมพบข้อบกพร่องหรือมีข้อแนะนำ เกี่ยวกับเวปไซต์นี้แจ้งได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.ป.ศป.39154 หรือ e-mail   narong97@yahoo.com ครับ.....