คู่มือการจัดการความรู้กองทัพบก ต.ค.58
แผนแม่บทการจัดการความรู้ ทบ.ประจำปีงบประมาณ 60-64
คณะกรรมการการจัดการความรู้
km ประจำำปีการศึกษา