ครูทหาร
๑. กล่าวทั่วไป
๒. การศึกษา
๓. ทหารที่ดี
๔. หลักสูตรการฝึกศึกษา
๕. ขบวนการเรียนการสอน
๖. ความมุ่งหมายคือหัวใจของการฝึกสอน
๗. การฝึกที่มุ่งเน้นผลการปฏิบ้ติ
๘. การพัฒนาพุทธิพิสัยและจิตพิสัย
๙. การฝึกทักษะ
๑๐. การวัดผลและการประเมินผล
๑๑. ครูผู้ฝึกที่ด
๑๒. สรุป
ผู้นำทหาร
บทที่ ๑ ลักษณะและคุณสมบัติผู้นำ
บทที่ ๒ หลักการนำ
บทที่ ๓ สิ่งบ่งบอกความเป็นผู้นำ
บทที่ ๔ คุณลักษณะพิเศษของผู้นำ
บทที่ ๕ สรุป
การศาสนาและศีลธรรม
คุณลักษณะยานยนต์ทหาร
การจัด ทบ.และการดำเนินการของฝ่ายอำนวยการ
การจัดกองทัพบก
การจัดฝ่ายอำนวยการ
การจัดและหน้าที่ของนายทหารฝ่ายกำลังพล
กล่าวทั่วไปการกำลังพล
การกำลังพล
การยุทธการ
การจัดและการดำเนินงานของ ฝอ.๓ หน่วย ป.
การจัด จนท.และการดำเนินงานของนายทหารฝ่ายยุทธการ
อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก
การส่งกำลังบำรุง
หลักการส่งกำลังบำรุง
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 1 ในสนาม
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 1 ยามปกติ
การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งกำลัง สป.3
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งกำลัง สป.5
คำสั่งการช่วยรบ
ระเบียบว่าด้วยการจำหน่าย สป.ปี 2557
การกิจการพลเรือน
กล่าวทั่วไป
งานในหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือน
งานในหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนในการรบ
ฝ่ายกิจการพลเรือนกับการแสวงข้อตกลงใจ
การจัดการความรู้เรื่อง "การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย"
1.ปกหน้า
2.คำนำ
3.สารบัญ
4.บทที่ 1 บทนำ
5.บทที่ 2 ศป.และนโยบายด้านการศึกษาฯ
6.บทที่ 3 e-Learning ผ่านระบบเครือข่าย
7.บทที่ 4 การจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning และการปรับปรุงพัฒนา
8.บทที่ 5 โปรแกรม LMS Moodle
9.บทที่ 6 Moodle 2.9 สำหรับผู้ดูแลระบบ
10.บทที่ 7 Moodle 2.9 สำหรับอาจารย์
11.บทที่ 8 Moodle 2.9 สำหรับนักเรียน
12.บทที่ 9 Moodle สำหรับอุปกรณ์พกพา
13.บรรณานุกรรม
14.ผนวก ก.แผน KM
15.ผนวก ก. (ต่อ)
16.ผนวก ข.
17.ผนวก ค.
18.ผนวก ง.
19.ภาพกิจกรรม
คู่มือราชการสนาม เหล่าทหารปืนใหญ่

รส.6-2 การแผนที่ทหารปืนใหญ่ พ.ศ.2543
บทที่ 1,บทที่ 2,บทที่ 3,บทที่ 4,บทที่ 5,บทที่ 6,บทที่ 7,บทที่ 8,บทที่ 9,บทที่ 10,บทที่ 11,บทที่ 12,บทที่ 13,บทที่ 14

รส.6-15 ยุทธวิธี เทคนิค และกรรมวิธีในการตรวจอากาศทหารปืนใหญ่ พ.ศ.2548
บทที่ 1,บทที่ 2,บทที่ 3,บทที่ 4,บทที่ 5,บทที่ 6,บทที่ 7,บทที่ 8,บทที่ 9,บทที่ 10,บทที่ 11,บทที่ 12,บทที่ 13,บทที่ 14,บทที่ 15,บทที่ 16
รส.44-57 ระเบียบปฏิบัติและแบบฝึก สำหรับรถพ่วงปืนกลหลายลำกล้อง M55 พ.ศ.2517
บทที่ 1,บทที่ 2,บทที่ 3,บทที่ 4,บทที่ 5,บทที่ 6,บทที่ 7
คู่มือการฝึกเหล่าทหารปืนใหญ่
คฝ.6-9 คู่มือการฝึกพลประจำปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง แบบ 37 ขนาด 155 มม.อจ. M109 A5 พ.ศ.2548
บทที่ 1,บทที่ 2

คฝ.6-10 คู่มือการฝึกพลประจำปืนใหญ่หนักระสุนวิถีราบ แบบ 34 ขนาด 155 มม. GHN45 A1 พ.ศ.2548
บทที่ 1,บทที่ 2

คฝ.6-11 คู่มือการฝึกพลประจำปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง แบบ 39 ขนาด 105 มม. LG1 MK2 พ.ศ.2548
บทที่ 1,บทที่ 2
คฝ.6-12 คู่มือการฝึกพลประจำสายพาน จลก.31 ขนาด 130 มม. อจ. พ.ศ.2548
บทที่ 1,บทที่ 2
คฝ.6-13 คู่มือการฝึกพลประจำปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง แบบ 29 ขนาด 105 มม. M46 พ.ศ.2548
บทที่ 1,บทที่ 2
คฝ.6-4 คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกพลประจำปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง แบบ 25 ขนาด 155 มม. พ.ศ.2537
บทที่1,บทที่2
คฝ.44-8 คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกพลประจำปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 20 มม. แบบ M167 A1 (วัลแคน) พ.ศ.2537
บทที่ 1,บทที่ 2,บทที่ 3,บทที่ 4

คฝ.44-9 คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกพลประจำปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 12.7 มม. RC24 พ.ศ.2538
บทที่ 1,บทที่ 2,บทที่ 3

คฝ.44-10 คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกพลประจำปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มม. L70 B พ.ศ.2538
บทที่ 1,บทที่ 2

คฝ.44-12 คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกพลประจำเครื่องให้ทิศทาง ของ ปตอ.57 มม. พ.ศ.2541
บทที่ 1
,บทที่ 2

คฝ.44-13 คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกพลประจำปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 20 มม. อัตตาจร M 163 (วัลแคน) พ.ศ.2541
บทที่ 1
,บทที่ 2

คฝ.44-80 คู่มือการฝึก ว่าด้วย การจดจำอากาศยานด้วยสายตา พ.ศ.2546
บทที่ 1,บทที่ 2,บทที่ 3,บทที่ 4

เอกสารชั้นความลับ
คู่มือราชการสนาม เหล่าทหารปืนใหญ่
รส.6-20 ยุทธวิธีและการยุทธ์ของเหล่าทหารปืนใหญ่ พ.ศ.2521
รส.6-20-1 กองพันทหารปืนใหญ่สนามลำกล้อง พ.ศ.2531
รส.6-20-2 เทคนิคของทหารปืนใหญ่สนาม พ.ศ.2545
รส.6-20-30 ยุทธวิธี เทคนิค และกรรมวิธีในการยิงสนับสนุนสำหรับกองทัพน้อยและกองพล ในการปฏิบัติการยุทธ์ พ.ศ.2545
รส.6-20-50 ยุทธวิธี เทคนิค และกรรมวิธีในการยิงสนับสนุนสำหรับกรมปฏิบัติการยุทธ์ พ.ศ.2545
รส.๖-๓๐ ว่าด้วยผู้ตรวจการณ์หน้าทหารปืนใหญ่
รส.๖-๔๐ ว่าด้วยการอำนวยการยิงปืนใหญ่สนาม
รส.๖-๕๐ ว่าด้วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม
รส.6-121 ยุทธวิธี เทคนิค และกรรมวิธีในการค้นหาเป้าหมายของ ทหารปืนใหญ่ พ.ศ.2548
รส.44-8 การใช้อาวุธขนาดเล็กต่อสู้ป้องกันการโจมตีทางอากาศ พ.ศ.2531
รส.6-100 หลักนิยมทหารปืนใหญ่ พ.ศ.2541
รส.44-1 การใช้ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน พ.ศ.2534
รส.44-200 แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยในระบบควบคุมและแจ้งเตือน พ.ศ.2545
รส.๓-๒๕.๒๖ ว่าด้วยการอ่านแผนที่และการนำทางในภูมิประเทศ
รส.๔๔-๖๒ ปัญหาหลักยิง ปตอ.
รส.๔๔-๓๐ การค้นหาและพิสูจน์ฝ่ายเป้าหมาย
รส.๔๔-๕๗ ระบอาวุธยุทโธปกรณ์ ปตอ.ทบ.ไทย
รส.๔๔-๒๓ อาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยาน
โครงการฝึกและประเมินผลการฝึก เหล่าทหารปืนใหญ่
คฝป.6-100 การฝึกและประเมินผลการฝึก กองร้อยปืนใหญ่สนามลำกล้อง พ.ศ.2533
คฝป.6-400 การฝึกและประเมินผลการฝึก กองพันทหารปืนใหญ่สนามลำกล้อง พ.ศ.2533
คฝป.44-200 การฝึกและประเมินผลการฝึก ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ประจำพื้นที่ พ.ศ.2543
คฝป.44-410 การฝึกและประเมินผลการฝึก กองร้อยและกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน พ.ศ.2531
คู่มือเหล่าทหารปืนใหญ่
ค.6-2 คู่มือว่าด้วย การยิงสนับสนุน พ.ศ.2536
ค.6-100 คู่มือว่าด้วย ระบบทหารปืนใหญ่สนามและการรบผสมเหล่า พ.ศ.2536
ค.44-1 คู่มือว่าด้วย การใช้งานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มม. L70 B พ.ศ.2538
ค.44-200 คู่มือว่าด้วย เรดาร์ แจ้งเตือนภัยทางอากาศระดับต่ำ DR 172 ADV พ.ศ.2546
ค.6-11 คู่มือว่าด้วย ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง แบบ 39 ขนาด 105 มม. พ.ศ.2548
คู่มือการฝึกเหล่าทหารปืนใหญ่
คฝ.6-141 คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกและทดสอบหน้าที่เจ้าหน้าที่ส่วนยิง (ชกท.141) พ.ศ.2536
คฝ.6-141/ผบ. คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกและทดสอบหน้าที่เจ้าหน้าที่ส่วนยิง สำหรับผู้บังคับบัญชา พ.ศ.2537
คฝ.6-145 คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกและทดสอบหน้าที่เจ้าหน้าที่แผนที่ทหารปืนใหญ่ (ชกท.145) พ.ศ.2531
คฝ.6-146 คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกและทดสอบหน้าที่เจ้าหน้าที่ในศูนย์อำนวยการยิง (ชกท.146) พ.ศ.2533
คฝ.44 คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกใช้อาวุธเบาโจมตีเป้าหมายทางอากาศ พ.ศ.2530
คฝ.44-11 คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกพลประจำเครื่องควบคุมการยิงด้วยเรดาร์ฟลายแคทเชอร์ พ.ศ.2541
คฝ.44-200 คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ของ ศปภอ.ทบ. และ ศปภอ.ทบ. ประจำพื้นที่ พ.ศ.2546
ภารกิจและการจัดหน่วยปืนใหญ่สนาม
ปืนใหญ่สนามสนับสนุนการรบ
การประสานการยิงสนับสนุน
คู่มือ นยส.และ ผตน.